انواع گوشت گرم مرغ،ماهی،گوسفند،گوساله و شتر در استورَک

افزوده شدن انواع گوشت های گرم سفید و قرمز در استورَک مانند گوشت شتر،گوشت انواع ماهی، گوشت گوسفندی،گوشت مرغ و میگو تازه