چرا باید((سیر ترشی))بخوریم؟!

زیرا سیرترشی تنها چاشنی غذایی ست که برای تمام طبایع و برای هر کسی با هر مزاجی که باشد چه بلغمی،چه سودایی،چه صفرایی و چه دموی مزاج مناسب و خوب بوده و به دلیل دارا بودن اعتدال طبعی،حتی بیماران نیز بدون هیچگونه مشکلی می توانند آن را مصرف کنند.